首页 > 新华字典 > 列表
按拼音
首拼音为a的字 [5个]

a ai an ang ao

首拼音为b的字 [16个]

ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

首拼音为c的字 [33个]

ca cai can cang cao ce ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chuai chuan chuan chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

首拼音为d的字 [20个]

da dai dan dang dao de deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

首拼音为e的字 [3个]

e en er

首拼音为f的字 [9个]

fa fan fang fei fen feng fo fou fu

首拼音为g的字 [19个]

ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

首拼音为h的字 [19个]

ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

首拼音为j的字 [14个]

ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

首拼音为k的字 [18个]

ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

首拼音为l的字 [25个]

la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lue lun luo

首拼音为m的字 [19个]

ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

首拼音为n的字 [23个]

na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nu nv nuan nue nuo

首拼音为o的字 [2个]

o ou

首拼音为p的字 [16个]

pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pu

首拼音为q的字 [14个]

qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

首拼音为r的字 [14个]

ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

首拼音为s的字 [34个]

sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuan shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

首拼音为t的字 [19个]

ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

首拼音为w的字 [9个]

wa wai wan wang wei wen weng wo wu

首拼音为x的字 [14个]

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

首拼音为y的字 [15个]

ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

首拼音为z的字 [36个]

za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuan zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

按部首
部首笔画0的字 [1个]

难检字

部首笔画1的字 [8个]

丿

部首笔画2的字 [29个]

部首笔画3的字 [44个]

广

部首笔画4的字 [52个]

部首笔画5的字 [29个]

部首笔画6的字 [30个]

部首笔画7的字 [24个]

部首笔画8的字 [15个]

齿

部首笔画9的字 [11个]

部首笔画10的字 [6个]

部首笔画11的字 [8个]

鹿

部首笔画12的字 [5个]

部首笔画13的字 [3个]

部首笔画14的字 [2个]

部首笔画15的字 [1个]

部首笔画16的字 [1个]

部首笔画17的字 [1个]

本周排行